Västra Götaland var tidigt ute som svensk region att se en utbyggnad av vindkraft och under många år var vi den region med mest högst vindkraftsproduktion. Kommunerna i Västra Götaland har en viktig roll att se möjligheterna i en bra vindkraftsutbyggnad. En viktig målgrupp för Power Väst är politiker i kommunerna för att höja medvetandet och kunskapen om vindkraft.

År 2021 fanns det totalt det 591 stycken vindkraftverk med en total effekt på 1005 MW som producerade drygt 2,2 TWh i Västra Götaland. Det vill säga, Västra Götaland ligger högt när det gäller installerad effekt och vindkraftsproduktion per län i Sverige. Under senare år har dock flera av norrlandslänen gått om Västra Götaland.

Statistiken hittar du här

Inom arbetet med den regionala Vindpiloten för Västra Götaland 2021 klarlades följande:

 • 0,7 TWh/år under byggnation, prognos ca 3,3 TWh/år elproduktion till 2023
 • 37 st vindkraftverk under beredning
 • 206 befintliga vindkraftverk i Försvarsmaktens stoppområden
 • Regional fördelning i den nationella vindkraftsstrategin 7,5 TWh/år och planering för 22,5 TWh/år

Havsbaserad vindkraft i Västra Götaland

 • 5 st projekt totalt
 • 30 TWh/år OBS delvis överlappande
 • Tidplan 2028‐ 2032.
  • Mareld, 12 TWh/år
  • Poseidon, 5,5 TWh/år
  • Vidar, 5,5 TWh/år
  • Väst Vind 4 TWh/år?
  • Heimdal, 3 TWh/år?

Vindkraft i Sverige

Under 2018 ökade den installerade effekten vindkraft med nästan 700 MW och vindkraften producerade 16,6 TWh el. Elproduktionen var något lägre jämfört med 2017 då 2018 var ett mindre blåsigt år. Efter ett par år med lägre utbyggnadstakt har takten återigen ökat. Beslutet om förlängning av elcertifikatsystemet till 2045 och en utökning med 18 TWh för perioden 2020 till 2030 innebär en ökad marknadsstabilitet. Det sker också en snabb teknikutveckling och vindkraftverken blir både effektivare och billigare. Detta illustreras i diagrammet nedan, där det framgår att produktionen ökar i förhållande till installerad effekt och antal vindkraftverk. Den ökade marknadsstabiliteten och de lägre produktionskostnaderna gör att utbyggnaden av vindkraft förväntas fortsätta öka under de närmsta åren. Källa: Vindkraftsstatistik 2018 (Energimyndigheten)

Vindkraft i europeiskt perspektiv

Den vindkraft som var installerad vid årsskiftet 2018/2019 producerar 14% av den el som används i EU-länderna tillsammans. Det motsvarar cirka 360 TWh per år vilket kan jämföras med Sveriges elförbrukning som 2018 var 141 TWh. Den nya vindkraftskapacitet som byggdes i Europa 2018 var 11700 MW, vilket motsvarar nära hälften av all nyinstallerad kapacitet Europa.

Källor:
Wind Europe: Wind energy in Europe 2018
Energimyndigheten: Så påverkades elproduktionen av den varma sommaren 2018