Finns det mål för antal vindkraftverk i Sverige eller hur mycket energi vindkraften ska producera per år? Vad är riksintresse och hur bindande är en vindbruksplan? • Planeringsram för vindkraft • Utbyggnadsmål för förnybar energi • Riksintresse för vindbruk • Vindbruksplan

Planeringsram för vindkraft
En planeringsram för vindkraft är ett sätt att i samhällsplaneringen skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft på ett visst antal TWh. En planeringsram ger därmed signaler om hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen i kommunerna. Planering sker i kommunerna genom att lämpliga områden för vindkraft identifieras och fastläggs i de kommunala översiktsplanerna.
Källa: Energimyndigheten.

Detta betyder inte att det kommer att byggas vindkraft för att producera 30 TWh. Det är upp till aktörerna på marknaden att realisera om de bedömer att det finns förutsättningar för detta. Men om det finns ett intresse av att bygga vindkraft så ska det finnas förutsättningar i samhället för det.

Utbyggnadsmål för förnybar energi
Man kan säga att elcertifikatsystem har ett utbyggnadsmål. Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 24,8 TWh förnybar el från år 2012 fram till år 2020. Utöver detta har Energikommissionen föreslagit ytterligare 18 TWh inom elcertifikatsystemet till 2030, då enbart i Sverige.
Eftersom elcertifikatsystemet är teknikneutralt och ger samma stöd till alla förnybara energikällor så gäller målet ingen specifik energiproduktion till exempel vindkraft.

Riksintresse för vindbruk
I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket betyder att det är kommunerna som har bestämmanderätten över mark- och vattenanvändningen innanför kommunens gränser. Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen, och kommunerna har till uppgift att tillgodose angivna riksintresseområden i sin översiktliga planering. Länsstyrelserna ska se till att de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset.
Det är först när en ändrad mark- eller vattenanvändning prövas enligt miljöbalken som riksintresset får en rättslig betydelse. Då bedöms riksintresset för vindbruk mot andra befintliga riksintressen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen och luftfart. Det är inte ovanligt att ett och samma område berörs av olika riksintressen.
Källa: Energimyndigheten.

Ett område som är utpekat som riksintresse för vindbruk har bedömts som särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. Riksintresseområden för vindbruk baseras på en matematisk modell i kombination med ett antal kriterier, vilket innebär att det även utanför dessa områden kan finnas utmärkta förutsättningar för att etablera vindkraftverk.
Utpekade riksintressen för till exempel vindbruk samt beräknade medelvindhastigheter kan du hitta på vindbrukskollen.

Se Vindlovs webbplats.

Vindbruksplan
Alla kommuner har en översiktsplan till hjälp för att avväga olika intressen. I många kommuner har en tematisk fördjupning av översiktsplanen gjorts inom vindkraft. Ett tematiskt tillägg innebär att vindkraften förs in som en ny planeringsfråga/tema och behandlas över hela kommunens yta. En vindbruksplan är ett bra underlag för tillståndsprövning och detaljplanering. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande.

Om ett område blir utpekat som vindkraftsområde i vindbruksplanen innebär det inte att kommer att byggas vindkraft där. Det är först i tillståndsprocessen som det avgörs var vindkraften kan byggas.

Hur mycket energi producerar ett vindkraftverk? Hur gör man när det inte blåser? Hur vet man var vindkraft passar bäst? Och hur är ett vindkraftverk uppbyggt? Det är exempel på frågor som du kan få svar på i avsnitt Energi och teknik.