Vad finns det för positiva aspekter från biologisk synvinkel? På vilket sätt gynnas den biologiska mångfalden? Läs mer om detta nedan.

Det finns positiva aspekter även från biologisk synvinkel. Till exempel kan många viltarter gynnas av de öppna marker, nya kantzoner och vägkanter som en vindkraftsetablering för med sig. Det kan skapa förutsättningar för nytt bete.

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur (naturvardsverket.se)

För den marina biologiska mångfalden kan eventuella trålningsförbud göra att olika arter gynnas. Under driftsfasen tyder studier på att varken fiskar, säl eller tumlare hotas. Dessutom kan kraftverkens fundament ge en reveffekt som kan vara gynnsam för både olika arter och den biologiska mångfalden i stort.

Rapport 7049, Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv – En syntesrapport om kunskapsläget 2021, ISBN 978-91-620-7049-6 (naturvardsverket.se)