Om Power Väst

Power Väst vill skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft.

Fokus inom Power Väst är på lokal och regional nytta av förnybar elproduktion, i synnerhet vindkraft, och innefattar kunskapshöjande insatser och aktiviteter. Projektparterna är Energikontor Väst, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Chalmers. Projektet tar utgångspunkt i det tidigare Power Väst-arbetet samt Västra Götaland – En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad. VGR är en viktig samverkanspart. Marknad och bransch inom förnybar elproduktion blir allt mognare med resurser och kunskap för att utveckla teknik, marknad och produktion. Utmaningarna ligger på hur marknaden kan utvecklas utifrån andra samhällsintressen och lokalekonomiska effekter. Detta kräver lokal förankring och facilitering som kan undanröja hinder och påvisa möjligheter. Lokalt fotarbete, analys och dialog helt enkelt.

 

Västra Götaland står inför följande utmaningar och situation:

  • Efterfrågan på elektricitet kommer öka kraftigt i regionen på grund av en ökad grad av elektrifiering i flera sektorer, bland annat drivet av målet att drastiskt minska CO2 utsläppen.
  • År 2019 hade länet den högsta produktionen av el från landbaserad vindkraft.
  • Minskad tillgång till andra elproduktionskällor inom länets (och närliggande) gränser, exempelvis p.g.a. nedstängning av äldre anläggningar.
  • Stor andel fossilberoende energiintensiv industri som även har hög påverkan på regionens tillväxt och sysselsättningsgrad (regional utveckling).
  • Erfarenhet av vindkraftsutbyggnad, men även påvisade konflikter mellan denna utbyggnad och områden som t ex natur, djur, efterfrågan på mark för bostäder och annan markanvändning.
  • Uttalat fokus på omställning mot en fossiloberoende region där arbetet drivs inom Klimat2030 (http://klimat2030.se) som en gemensam satsning mellan VGR och Länsstyrelsen och ett flertal andra aktörer inom regionen Västra Götaland.

Regional utvecklingsstrategi 2030 (RUS2030) och Kraftsamling Elektrifiering.