I projektet har metoder för planering och hantering av målkonflikter kopplat till vindkraft testats.

En bild över länets geografiska förutsättningar för vindkraft har tagits fram utifrån tre kategorier:

  • Grönt: områden med goda förutsättningar och där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft.
  • Gult: områden där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft, efter att ha genomfört anpassningar och kompromisser eller andra åtgärder.
  • Rött: områden som bedöms vara mycket olämpliga för att försöka etablera vindkraft i och där målkonflikten bedöms vara allt för stor för att med kompromisser, anpassningar och kompensationer kunna få till en vindkraftsetablering.

Hanteringen av målkonflikter har gjorts i samverkan med lokala och regionala aktörer i samband med ett flertal dialogträffar. Olika scenarier och rumsliga analyser har testats för att uppskatta möjliga områden.

Arbetet har styrts och genomförts av en projektgrupp bestående av representanter från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Energikontor Väst/Innovatum Science Park.

Fördjupade bedömningar av potentialen i de olika områdena kommer att göras. För även om ett område är grönt så kan utformningen och skyddsavstånd göra ett område inaktuellt. En uppskattning av storleken och av målkonflikter i de gula områden kommer också att göras. Är det stort eller smått? Är det ett enskilt intresse eller är det en kombination av olika målkonflikter d.v.s. vilka gula områden är mer åt det röda eller gröna hållet.

Slutrapport till Energimyndigheten.

Metodrapport.