Power Väst - vi driver på utvecklingen av förnybar energi i Västsverige

Power Väst är en samverkansplattform för aktörer inom förnybar energi i Västsverige och en erfarenhets- och kunskapsbank för intressenter inom området. Målet är att bidra till en nationell utveckling som främjar långsiktigt hållbar elproduktion.
Fokus är att skapa lokal och regional nytta genom förnybar elproduktion, och detta inkluderar olika initiativ och kunskapshöjande aktiviteter. Nätverket drivs som en del av projektet Förnybart i Väst och samlar företag inom förnybar energi. Inom nätverket sker också samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och forskare på Chalmers.
Marknaden och branschen för förnybar elproduktion mognar allt mer, med ökade resurser och kunskap som driver utvecklingen av teknik, marknad och produktion framåt. Utmaningarna ligger i att anpassa marknadsutvecklingen efter andra samhällsintressen och lokal ekonomi. Detta kräver att vi förankrar oss lokalt och underlättar processen för att riva hinder och visa på möjligheter. Helt enkelt handlar det om att arbeta nära, analysera och föra dialog.

 

Västra Götaland står inför följande utmaningar och situation:

  • Efterfrågan på elektricitet kommer öka kraftigt i regionen på grund av en ökad grad av elektrifiering i flera sektorer, bland annat drivet av målet att drastiskt minska CO2 utsläppen.
  • År 2019 hade länet den högsta produktionen av el från landbaserad vindkraft.
  • Minskad tillgång till andra elproduktionskällor inom länets (och närliggande) gränser, exempelvis p.g.a. nedstängning av äldre anläggningar.
  • Stor andel fossilberoende energiintensiv industri som även har hög påverkan på regionens tillväxt och sysselsättningsgrad (regional utveckling).
  • Erfarenhet av vindkraftsutbyggnad, men även påvisade konflikter mellan denna utbyggnad och områden som t ex natur, djur, efterfrågan på mark för bostäder och annan markanvändning.
  • Uttalat fokus på omställning mot en fossiloberoende region där arbetet drivs inom Klimat2030 som en gemensam satsning mellan VGR och Länsstyrelsen och ett flertal andra aktörer inom regionen Västra Götaland.

Regional utvecklingsstrategi 2030 (RUS2030) och Kraftsamling Elektrifiering.

 

Se fler event >